Chính trị / Quyền Bầu Cử /
Chính trị

Quyền Bầu Cử

Với tư cách là người sáng lập nhiều tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền bầu cử, tôi đã thể hiện cam kết hướng tới một nền dân chủ mạnh mẽ ở Georgia và xa hơn thế. Mọi người Georgia đủ điều kiện đều có thể đăng ký bầu cử, bỏ phiếu và có lá phiếu của mình được tính một cách hợp lý — mà không gặp phải bất cứ rào cản nào.

Trên cương vị thống đốc, tôi sẽ ưu tiên quyền bầu cử là quyền thiết yếu để xây dựng nền dân chủ và chính phủ hiệu quả. Tôi sẽ thúc đẩy cả cơ quan hành chính và người ủng hộ pháp luật để thực hiện những điều sau:

Đăng Ký Cử Tri

Những người dân Georgia đủ điều kiện bỏ phiếu nhưng không có cơ hội đăng ký cử tri có thể đăng ký và bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử bằng các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi sẽ đảm bảo đơn xin ghi danh cử tri bằng giấy thông thường được xử lý trong vòng 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư về an ninh ở cấp cao nhất cho tất cả các cơ sở hạ tầng liên quan đến bầu cử, bao gồm cả hệ thống đăng ký cử tri.

Bỏ Phiếu

  • Tạo sự nhất quán cho cử tri trên khắp 159 quận. Chúng tôi sẽ đảm bảo các quận được đào tạo, có các nguồn lực và sự linh hoạt cần thiết để phục vụ cử tri và làm việc với Tổng Thư Ký Tiểu Bang để thực hiện điều này.
  • Tạo điều kiện thuận lợi để người dân bỏ phiếu ở Georgia. Yêu cầu phân bổ công bằng các điểm bỏ phiếu và nguồn lực tại các điểm bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu Cử. 
  • Đảm bảo các điểm bỏ phiếu phải ổn định, thuận tiện và bình đẳng cho cử tri. Chúng tôi sẽ đầu tư vào các khu bầu cử di động để hỗ trợ người cao tuổi, người Georgia khuyết tật và người Georgia bỏ phiếu ở những khu vực có thời gian chờ đợi lâu. Chi phí gửi lá phiếu qua thư là miễn phí.

Lá Phiếu

Lá phiếu phải được tính nếu được bỏ trong quận của cử tri – cũng giống như thông lệ trong các khoảng thời gian bỏ phiếu sớm. Lá phiếu gửi qua thư phải được tính nếu được đóng dấu bưu điện vào trước Ngày Bầu Cử, bao gồm cả vào Ngày Bầu Cử.

Chấm Dứt Dàn Xếp Gian Lận Khu Vực Bầu Cử ở Cấp Tiểu Bang và Địa Phương

Tôi sẽ phủ quyết bản đồ với các quận được dàn xếp gian lận khu vực bầu cử, cho dù đó là cơ quan lập pháp của tiểu bang hay Quốc Hội. Hơn nữa, chúng ta phải chấm dứt hành động can thiệp của tiểu bang và khôi phục quyền kiểm soát của địa phương trong các cuộc bầu cử địa phương.

Chính trị / Quyền Bầu Cử /
Stacey walking with two young supporters
Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.