Chính trị / Hỗ Trợ Gia Đình Quân Nhân Và Cựu Chiến Binh /
Chính trị

Hỗ Trợ Gia Đình Quân Nhân Và Cựu Chiến Binh

Georgia là nơi đặt căn cứ của 13 đơn vị quân đội với gần hai triệu thành viên gia đình quân nhân và một trong những tiểu bang có số lượng cựu chiến binh cao nhất của Hoa Kỳ. Georgia phải giữ lời hứa của quốc gia chúng ta với họ và chúng ta phải đảm bảo rằng năng lực và kinh nghiệm của họ được đánh giá đúng mức như một phần quan trọng của tiểu bang và nền kinh tế của chúng ta.

Hòa Nhập Sau Nghĩa Vụ

Nhiều quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ cần được tiếp cận với các nguồn lực để hòa nhập vào cuộc sống dân sự; sự hỗ trợ thích hợp để các cựu chiến binh mới và gia đình của họ hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống dân sự, có việc làm và tiếp cận giáo dục là rất quan trọng để họ phát triển.

Tín Thuế Cơ Hội Việc Làm cho Cựu Chiến Binh

Khuyến khích chủ lao động tuyển dụng cựu chiến binh và bao gồm kinh nghiệm thu được khi ở trong quân đội vào thang tính lương và vị trí tuyển dụng. 

Sáng Kiến G​iáo Dục Đại Học Cho Cựu Chiến Binh

Tiếp tục giảm bớt rào cản cho cựu chiến binh theo đuổi giáo dục đại học bằng cách cung cấp nhân viên hỗ trợ chuyên môn cho cựu chiến binh tại mọi trường cao đẳng và đại học, nhiều cơ hội Toggle tín chỉ hơn và hỗ trợ tài chính bổ sung.

Tình Trạng Vô Gia Cư của Cựu Chiến Binh

Chấm dứt tình trạng vô gia cư của cựu chiến binh Georgia thông qua chương trình phối hợp giữa liên bang, tiểu bang và tổ chức phi lợi nhuận để nhanh chóng xác định những cựu chiến binh không có nhà ở, cựu chiến binh đang trong danh sách chờ được cấp nhà ở và cựu chiến binh có nguy cơ cao để kết nối họ với dịch vụ hỗ trợ và nhà ở lâu dài với giá phải chăng.

Bảo Vệ Đạo Luật về Nhân Viên Thực Thi Pháp Luật

Bảo vệ đạo luật toàn diện để hỗ trợ cựu chiến binh trong các vấn đề từ cho vay cắt cổ, phòng chống tự tử, chăm sóc y tế không đầy đủ và nghèo đói sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Hòa Nhập Trong Quân Đội

Giải quyết những thách thức mà cựu chiến binh da màu, nữ cựu chiến binh và cựu chiến binh LGBTQ+ phải đối mặt bằng cách phối hợp các nỗ lực tiếp cận cộng đồng chuyên biệt và giải quyết các thách thức về sức khỏe, nhà ở, giáo dục, việc làm và pháp lý trong những cộng đồng này.

Chính trị / Hỗ Trợ Gia Đình Quân Nhân Và Cựu Chiến Binh /
Stacey walking with two young supporters
Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.