Chính trị / Tài Trợ Tầm Nhìn Của Chúng Tôi /
Chính trị

Tài Trợ Tầm Nhìn Của Chúng Tôi

Ngân sách phản ánh các giá trị của chúng tôi thông qua một loạt các ưu tiên và lựa chọn trên cơ sở kết hợp sự lập luận đúng đắn với quyết định tài chính. Trên cương vị Thống đốc, ngân sách của tiểu bang sẽ thể hiện cam kết của tôi trong việc xây dựng một Georgia giàu mạnh hơn thông qua đầu tư vào y tế, giáo viên, an toàn công cộng, các doanh nghiệp nhỏ và nông nghiệp. Ngân sách này sử dụng các số liệu do văn phòng ngân sách Kemp đề xuất để tăng thu nhập và chi tiêu và cho thấy chúng tôi có thể thực hiện lời hứa của mình để xây dựng một Georgia giàu mạnh hơn thông qua các sáng kiến ​​về chính sách và chương trình được đề xuất trong suốt chiến dịch tranh cử của tôi.

Tài liệu ngân sách dưới đây đưa ra ba phương hướng cho tăng trưởng thu nhập và thặng dư ở mức hạn chế (3,5%), mức thận trọng (4,7%) và mức tăng trưởng trung bình lịch sử trong 9 năm (6%).  Chúng tôi có thể thực hiện các khoản tăng lương, lập chương trình và cung cấp trợ cấp cần thiết trong khi vẫn duy trì thặng dư hợp lý. 

Tôi tin tưởng vào việc xây dựng một tương lai bền vững, nơi tất cả chúng ta cùng nhau phát triển. Ngân sách này phản ánh niềm tin đó.

Chính trị / Tài Trợ Tầm Nhìn Của Chúng Tôi /
Stacey walking with two young supporters
Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.